Budżet Inicjatyw Społecznych II edycja 2024 rok

Zasady Budżetu Inicjatyw Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne

REGULAMIN BUDŻETU INICJATYW SPOŁECZNYCH GMINY TARNOWO PODGÓRNE

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin określa zasady i tryb zgłaszania, weryfikacji, głosowania i dokonywania ostatecznego wyboru projektów zgłaszanych przez Mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne, finansowanych w ramach budżetu gminy na danych rok budżetowy, określanej jako Budżet Inicjatyw Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne.

2. Budżet Inicjatyw Społecznych należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na wskazane przez Mieszkańców propozycje stanowiące zadanie własne Gminy. Konsultacje przeprowadzane są w trybie określonym niniejszym Regulaminem.

§ 2.

Użyte w uchwale pojęcia oznaczają:

Gmina Gmina Tarnowo Podgórne

Wójt Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

Urząd Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym

Ustawa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Projekt projekt prospołeczny realizujący zadania własne gminy z wyłączeniem inwestycji

Budżet Budżet Inicjatyw Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne

Komisja Komisja ds. Budżetu Inicjatyw Społecznych

Zgłaszanie projektów

§ 3.

1. Propozycje Projektu, skierowanego do społeczności Gminy, realizowanego w ramach budżetu, może zgłosić każdy Mieszkaniec Gminy.

2. W ramach Budżetu mogą być zgłaszane projekty prospołeczne, realizujące zadania własne gminy, których realizacja odbywa się wyłącznie na terenie Gminy i są zgodne z prawem. Projekty mają dotyczyć działań o charakterze kulturalnym, sportowym, profilaktycznym, społecznym, prorodzinnym oraz promującym Gminę, niewytwarzających środków trwałych. Zgłaszane projekty nie mogą dotyczyć inwestycji.

3. Wartość jednostkowego wsparcia Projektu nie może przekroczyć kwoty 8 tysięcy złotych brutto (słownie: osiem tysięcy złotych brutto).

4. Wkład pracy wnioskodawcy oraz praca społeczna innych osób uczestniczących w realizacji Projektu nie może być finansowana z Budżetu.

5. Propozycje Projektów zgłasza się na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór określi Wójt w drodze zarządzenia.

6. Każdy zgłoszony Projekt musi być poparty przynajmniej 20 podpisami mieszkańców, nie wliczając w to podpisu wnioskodawcy. Wzór listy poparcia określi Wójt w drodze zarządzenia.

7. W drodze zarządzenia Wójt określi wysokość przeznaczonych środków finansowych z budżetu Gminy oraz dwa terminy składania Projektów w danym roku, na każde półrocze.

8. Środki finansowe, które pozostaną niewykorzystane z poprzedniego półrocza zostaną dodane do kwoty przeznaczonej w następnym półroczu.

9. Zgłoszenia dokonuje się w terminie określonym przez Wójta w drodze zarządzenia.

10. Zgłoszenie uważa się za ważne, jeśli zostaną poprawnie wypełnione w formularzu wszystkie pola zaznaczone jako obowiązkowe.

Weryfikacja projektów

§ 4.

1. Weryfikacji zgłoszonych Projektów dokona Komisja, powoływana przez Wójta w drodze zarządzenia, Komisja przeprowadza weryfikację Projektów dokonując ich oceny pod względem:

- formalno-prawnym;

- zgodności z regulaminem;

- możliwości połączenia wniosków w jeden (w takim wypadku Komisja kontaktuje się z wnioskodawcami);

2. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony Projekt nie zawiera istotnych informacji, potrzebnych do analizy lub jest niezgodny z limitem finansowym, o którym mowa w § 3 ust. 3, wnioskodawca zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie i pocztą elektroniczną o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji projektu.

3. Od momentu zawiadomienia o brakach w Projekcie lub konieczności dokonania modyfikacji, wnioskodawca ma 3 dni robocze na dokonanie korekty. Nieuzupełnione w terminie formularze zostaną odrzucone.

4. Projekt zostanie odrzucony jeżeli:

- nie jest zgodny z regulaminem;

- został złożony po terminie określonym w harmonogramie konsultacji;

- nie został złożony na właściwym formularzu;

- nie dokonano korekty, o której mowa w § 4 ust. 3.

5. Po dokonaniu weryfikacji Komisja sporządza listę Projektów podlegających głosowaniu oraz opublikuje ją na stronie internetowej Urzędu www.tarnowo-podgorne.pl.

6. Każdemu wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Komisji do Wójta, w terminie 5 dni roboczych od dnia publikacji listy zakwalifikowanych do głosowania Projektów, na stronie www.tarnowo-podgorne.pl.

7. W jednym roku budżetowym ten sam Projekt nie może być finansowany w ramach dwóch edycji Budżetu.

8. W przypadku, gdy zgłoszony Projekt wykazuje podobieństwo, w szczególności w przedmiocie projektu, terminu i miejscu wykonania, do wcześniej zgłoszonego Projektu, któremu już przyznano wsparcie finansowe w danym roku budżetowym, Komisja odrzuca Projekt.

Zasady głosowania

§ 5.

1. Do etapu głosowania zostaną zakwalifikowane wnioski z propozycją Projektu, które spełniły wszystkie warunki Regulaminu.

2. Termin i miejsce przeprowadzenia głosowania określi Wójt w drodze zarządzenia, co najmniej z 21-dniowym wyprzedzeniem.

3. Prawo udziału w głosowaniu w ramach konsultacji Budżetu ma każdy Mieszkaniec Gminy.

4. Na karcie do głosowania zostaną wyszczególnione nazwy Projektów oraz szacunkowy koszt ich realizacji w ramach wsparcia z Budżetu.

5. Głosujący może oddać głos tylko na jeden projekt.

6. Wyboru projektu do realizacji w ramach Budżetu dokonują Mieszkańcy poprzez:

- wrzucenie karty do głosowania do urny znajdującej się w Wydziale Obsługi Klienta i Informacji Publicznej w Urzędzie lub w Filii Urzędu w Przeźmierowie,

- głosowanie internetowe, za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl.

7. Karta do głosowania zawiera opis, jak prawidłowo oddać głos. Wzór karty określi Wójt w drodze zarządzenia.

8. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niepodpisane czytelnie, niepodpisane własnoręcznie (w przypadku papierowej karty do głosowania), niezawierające właściwych danych, a także wypełnione przez nieuprawnione osoby, będą uznane za nieważne.

9. Podliczenia głosów dokonuje Komisja. Obliczenie wyników głosowania polegać będzie na zsumowaniu głosów ważnie oddanych na każdy Projekt.

10. Przewodniczący Komisji przedstawia Wójtowi do zatwierdzenia Projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, z propozycją do realizacji. 

11. Wyniki głosowania zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce Budżet Inicjatyw Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne.

12. Po siedmiu dniach od daty publikacji wyników głosowania dokonuje się komisyjnego zniszczenia głosów oddanych na papierowych kartach. Zniszczenie przeprowadza Komisja.

Realizacja projektów

§ 6.

1. Za przebieg realizacji Projektu odpowiada wnioskodawca.

2. Środki finansowe przeznaczone na dany Projekt przekazuje Gmina na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę dowodów księgowych w postaci faktur z formą płatności: przelew.

3. Realizacja Projektu nie może przekroczyć roku budżetowego.