KONSULTACJE SPOŁECZNE W TARNOWO PODGÓRNE

Zasady i tryby przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tarnowo Podgórne

Uchwała Nr VI/90/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tarnowo Podgórne 

Uchwała Nr LXXVI/733/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji